Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů spolku Naděje pro zvířata, z.s

Na základě textu ust. 60 a násl. Preambule a dále oddílu 2. článků 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDRP, vám tímto spolek Naděje pro zvířat, z.s (dále jen „spolek“) poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů.

 

Základní pojmy dle GDPR

Osobním údajem se rozumí taková informace, na základě které lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat a to jak použitím jedné informace, tak i jejich kombinací. V praxi se jedná například o jméno a příjmení, datum narození, adresy fyzického bydliště, telefonní číslo nebo emailovou adresu.

Za subjekt osobní ch údajů je považován ten, o jehož osobní údaje se jedná

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování údajů a také za to zpracování odpovídá. Správce může spravovat údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak označujeme za zpracovatele osobních údajů.

Zpracováním osobním údajů se rozumí jakékoli nakládání s osobními údaji, zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování či jejich likvidace.

 

Správce osobních údajů:

Správcem vašich osobních údajů je:

Naděje pro zvířata, z.s.

Sídlo: Plickova 880/19, Praha 149 00

IČ: 22751475

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje

Každé zpracování vašich údajů má svůj legální či legitimní účel. Údaje zpracováváme vždy pouze v tom rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro dosažení účelu zpracování:

  • U dobrovolných venčitelů shromažďujeme jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a emailovou adresu za účelem možnosti kontaktování ohledně změny času venčení či předání informací vztahujících se k této dobrovolné činnosti, včetně komunikace ohledně venčených psů
  • U osob předávajících psy trvale do naší péče zpracováváme jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště za účelem uchování evidence o původu psa nezbytné pro navázání smluvního vztahu
  • U osob přebírajících psy do dočasné péče zpracováváme jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště za účelem komunikace vztahujících se k této dobrovolné činnosti, včetně komunikace ohledně psů, které subjekt má v dočasné péči
  • U osob, které přebírají (adoptují) psy ze spolku do svého vlastnictví zpracováváme jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště za účelem komunikace ohledně adoptovaných psů a osobních kontrol adoptovaných psů
  • U zaměstnanců spolku zpracováváme jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště za účelem možnosti vzniku a existence pracovně-právního vztahu

Komu jsou zpřístupněny vaše osobní údaje

K vašim údajům mají přístup pouze statutární orgány a zaměstnanci spolku. Spolek zpracovává údaje výhradně pro své interní potřeby v souladu s výše uvedenými účely a neposkytuje vaše údaje 3. stranám.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje spolek zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. Jakékoli zpracování vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (likvidaci).

 

Respektujeme práva subjektů údajů

 V souladu s GDPR má každý subjekt údajů právo požádat správce osobních údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že budete chtít získat přístup ke svým osobním údajům, můžete se na spolek obrátit pomocí emailu útulek.liben@seznam.cz .

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat o vysvětlení či provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření. Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoli kontaktovat pověřence nebo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Spolek jakožto správce osobních údajů je oprávněn shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu a době nezbytně nutné pro naplnění stanoveného účelu. Dále je správce povinen zabezpečit, aby osobní údaje nemohly být zneužity a aby k nim neměly přístup třetí osoby.

O osobních údajích je zachovávána mlčenlivost. Všechny osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje jsou povinny zachovávat mlčenlivost a dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

 

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Poplk.Sochora 27, 170 00 Praha

 

Aktuality, výzvy, zprávy

18.10.2020 11:45
Z důvodu pandemické situace máme dočasně do 31.12.2020  pro veřejnost zavřeno... děkujeme za pochopení...(ohledně psů prosíme volejte a případné dárky jako krmivo,deky aj. prosíme nám nechte u branky)... MOMENTÁLNĚ ANI NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY NA VENČENÍ...MOC DĚKUJEME
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Azyl opuštěných zvířat v Libni Jeřábová 1
190 00 Praha 9 - Libeň
běžný účet: 2400239001/2010
transparentní účet: 2201347667/2010

ÚT, ČT, SO, NE - 9-17 hod
PO, ST, PÁ - ZAVŘENO

OHLEDNĚ PSŮ VŽDY VOLAT !
__________
Spolek a sídlo
(pro dopisy a fakturaci):
NADĚJE PRO ZVÍŘATA, z.s. Plickova 880/19 149 00 Praha 4 IČ: 22751475
Telefon:
604 324 581

utulek.liben@seznam.cz